Betanzos - ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DA TAXA POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL NAS COMUNICACIÓNS PREVIAS E NO OUTORGAMENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Publicación provisional: 11/11/2003 BOP Nº: 259
Publicación definitiva: 31/01/2013 BOP Nº: 22
Aplicable dende: 19/09/2022

Artigo 1º.- Fundamento e Natureza

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/04, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, o Concello de Betanzos establece a “Taxa por retirada e custodia de vehículos” que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao previsto no artigo 57 do citado Real decreto lexislativo.

Artigo 2º.- Feito Impoñible

1.1. O feito impoñible vén determinado pola prestación do servizo de retirada de vehículos para todos aqueles que ordenada a súa mobilización, o condutor ou propietario non corrixise as deficiencias que motivaron a medida, e por permanecer un vehículo abandonado na rúa ou estacionado defectuosa ou abusivamente na vía pública.

A) Constituíndo perigo ou causando graves perturbacións á circulación de vehículos ou peóns e ao funcionamento dun servizo público e tamén cando poida presumirse racionalmente o seu abandono na vía pública.

B) Cando fose inmobilizado por deficiencias deste.

C) Cando inmobilizado un vehículo de acordo co disposto no apartado 67.1 parágrafo terceiro do R.D.L. 339/1990 2 de Maio (Lei de Seguridade Viaria), o infractor persistise na súa negativa a depositar ou garantir o pagamento da multa correspondente.

D) Cando un vehículo fose inmobilizado por estacionamento indebido nos supostos previstos nesta Ordenanza ou normativa correspondente e transcorresen 24 horas sen que por parte do condutor ou propietario solicitasen a súa mobilización, presumíndose o seu abandono.

E) En caso de accidente que impida continuar a marcha.

F) Cando, inmobilizado un vehículo por infracción, o infractor non acredite a súa residencia habitual en territorio español e inmobilizado o vehículo, o devandito infractor persistir na súa negativa a depositar ou garantir o pago do importe da multa.

G) Cando poida presumirse racionalmente o abandono do vehículo. Presúmese tal situación cando permaneza estacionado por un período superior ao mes e nos casos en que o vehículo presente un notable estado de deterioración, ausencia dalgunha placa de matrícula, ter cristais rotos ou carecer deles, ter as rodas baixas e, en xeral, cando o estado do seu interior impida o uso normal a que estea destinado o vehículo. Cando os danos deste fagan imposible que se poida mover polos seus propios medios ou cando careza dalgún elemento esencial para a circulación.

H) Os vehículos ou remolques estacionados na vía pública sen autorización municipal nos supostos de non estar en posesión da correspondente matrícula para circular.

I) Os vehículos estacionados diante das entradas de inmobles dificultando ou impedindo o acceso a estes.

J) Cando un vehículo estea estacionado en dobre fila sen condutor.

K) Cando estea enfronte á saída ou entrada de vehículos dun inmoble, durante o horario autorizado para utilizalas e sinalizalas con vao permanente ou laboral.

L) Cando o vehículo se atope estacionado en lugar prohibido nunha vía de circulación rápida ou de moi densa circulación definida como tal.

M) Cando o vehículo se atope estacionado nos lugares reservados para os transportes públicos, sempre que se atopen debidamente sinalizados e limitados.

N) Cando un vehículo se atope estacionado total ou parcialmente sobre unha beirarrúa ou paseo na que non estea autorizado o estacionamento ou sobre un paso de peóns debidamente sinalizado, obstruíndo a circulación.

Ñ) Cando estea nunha esquina ou chafrán, dun modo que sobresaia da liña do bordo dalgunha das rúas adxacentes, interrompendo con iso o paso de vehículos, ou a libre circulación de peóns.

O) Cando se atope nun emprazamento tal, que impida a vista dos sinais de tráfico aos demais usuarios da vía.

P) Cando se ache estacionado no itinerario ou espazo que haxa de ser ocupado por unha comitiva, desfile, procesión, cabalgata, proba deportiva ou outra actividade de relevo, debidamente autorizada e sinalizada ao efecto.

Q) Cando resulte necesario para a reparación ou limpeza da vía pública.

R) Cando un vehículo permaneza estacionado en lugares habilitados como de estacionamento exclusivo para residentes ou con limitación horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza ou cando se pase o 50% do tempo abonado.

S) En zona delimitada como de seguridade contorna a edificios oficiais, debidamente sinalizados.

T) Cando estea estacionado en lugares expresamente reservados e autorizados polo Concello, tales como obras, a minusválidos, servizos municipais, etc., sempre que estean debidamente sinalizados.

1.2 Aos efectos do disposto no apartado a) e R.D.L. do apartado c), establécese que un vehículo causa graves perturbacións ao funcionamento dun servizo público:

a) Cando permanezca estacionado en lugar destinado a parada de bus, taxi ou carga e descarga de mercancías, segundo o indicado pola sinal.

b) Cando un vehículo permanezca estacionado en lugar reservado para servicios de emerxencias.

c) Cando un vehículo permaneza estacionado no lugar sinalizado para servizos ou vehículos oficiais.

d) Cando un vehículo permaneza estacionado na entrada de garaxe sinalizado con vado permanente.

e) Cando un vehículo permaneza estacionado en lugares destinados para o desenvolvemento da actividade feiral, impedindo a súa realización, segundo datas e horarios indicados pola sinal.

f) Cando un vehículo permaneza estacionado en lugares destinados para uso do servizo de limpeza (contedores).

1.3. Agás nos casos de subtracción ou outras formas de utilización do vehículo en contra da vontade do seu titular debidamente xustificadas, os gastos ocasionados como consecuencia da retirada e custodia segundo o establecido na presente ordenanza, serán por conta do titular, que deberá pagalos ou garantir o seu pagamento como requisito previo á devolución que lle agarraches e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable do accidente, do abandono do vehículo ou da infracción que dese lugar á retirada.

Artigo 3º.- Obriga de contribuír

A obriga de contribuír nacerá, devindicándose a Taxa, no momento en que interveñan os Axentes Municipais co fin de retirar, trasladar ou inmobilizar os vehículos.

Na modalidade de depósito, devindicarase a taxa e nace a obriga de contribuír desde que o vehículo chega ao local destinado ao seu depósito.

Artigo 4º.- Suxeito Pasivo e Responsables

1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuínte, as persoas físicas ou xurídicas ou as Entidades a que se refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria, que sexan propietarios dos vehículos.

2. Responderán subsidiariamente co suxeito pasivo, os condutores do vehículo que aparezan como causantes da conduta da que deriva a produción do feito impoñible, así como as persoas físicas ou xurídicas a que se refiren os artigos 41, 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 5º.- Beneficios fiscais

Non serán de aplicación beneficios fiscais, salvo os que poidan establecerse en normas con rango de Lei.

Artigo 6º.- Cota Tributaria

Rexerán as seguintes tarifas:

6.1. Por transporte de cada vehículo

6.1.1. Bicicletas

5,36 €

6.1.2. Ciclomotores

5,96 €

6.1.3. Motocicletas, triciclos, motocarros e análogos.

11,54 €

6.1.4. Turismos, camionetas e análogos con MMA ata 1500 kgs.

63,51 €

6.1.5. Turismos, camionetas e análogos con MMA ata 3500 kgs.

143,15 €

6.1.6. Autocares e camións con MMA superior a 3500 kgs.

328,65 €

6.1.7. Outros vehículos de elevada MMA.

434,47 €

6.1.8. Posta en circulación de vehículo inmobilizado co cepo

15,32 €

6.2. Por custodia de cada vehículo (por día ou fracción)

6.2.1. Bicicleta e ciclomotores

1,68 €

6.2.2. Motocicletas, triciclos, motocarros e análogos.

3,35 €

6.2.3. Turismos, camionetas e análogos con MMA ata 3500 kgs.

7,47 €

6.2.4. Outros vehículos de elevada MMA.

33,42 €

6.2.5. Autocares e camións con MMA superior a 3500 kgs.

22,50 €

6.3. No suposto de o guindastre comezara a operación de retirada dun vehículo sen iniciarse o desprazamento, aplicarase unha redución do 50% sobre o importe establecido ao efecto. Este importe deberá ser aboado no acto para a aplicación da redución.


Artigo 7º.- Normas Complementarias e de Xestión

1.-Trasladados os vehículos ao depósito, pola dependencia administrativa que corresponda, cursarase comunicación ao titular dos vehículos para que antes do último día hábil do mes seguinte a aquel no que reciba a comunicación, se faga cargo deste e aboe o importe das taxas correspondentes, debendo facerse efectivas no momento en que o titular ou persoa interesada se presente a recoller os vehículos.

2.- Con carácter xeral, a taxa por inmobilización, retirada e depósito de vehículos esixirase en réxime de autoliquidación. Non serán devoltos os vehículos que fosen obxecto de recollida, mentres non se aporte acreditación documental do pago da taxa que corresponda. O xustificante formará parte do expediente administrativo e deberá quedar incorporado ao mesmo, xunto coa restante documentación que proceda. No caso de omitirse esta acreditación ou de comprobarse que o importe satisfeito é inferior ao devengado, non se procederá á devolución do vehículo ata que se proceda á emenda dos defectos detectados.

3.- Cando os titulares dos vehículos depositados fosen descoñecidos, a notificación a que se refire o apartado 1 do presente artigo, practicarase mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, sendo o seu importe á conta do interesado.

O procedemento seguirá a súa continuación na forma prevista neste precepto.

4.- Inmobilización dos vehículos. Cando un vehículo se atope estacionado de forma antirregulamentaria sen perturbar gravemente a circulación e o seu condutor non estivese presente ou, estando, se negase a retiralo, será inmobilizado por medio de cepos ou outros procedementos similares para impedir a súa circulación. Tamén procede a inmobilización dos vehículos nos termos previstos nas normas que regulan o estacionamento de vehículos nas vías urbanas.

Os condutores ou propietarios de vehículos inmobilizados conforme ao previsto no parágrafo anterior, solicitarán aos axentes municipais a súa posta en circulación, para o que procederá a ingresar o importe de cota prevista no artigo 6.º, e aplicaranse o resto das normas de xestión previstas nesta Ordenanza.

Artigo 8º.- Infraccións e sancións

Os dereitos e taxas desta Ordenanza son esixibles e plenamente compatibles coas sancións que procedan de acordo co cadro de multas do Código de circulación.

En todo o relativo á cualificación das infraccións cometidas e á súa sanción, estarase ao disposto no artigo seguintes da Lei xeral tributaria e demais normativa aplicable.