Betanzos - ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Publicación provisional: 27/02/1998 BOP Nº: 47
Publicación definitiva: 27/02/1998 BOP Nº: 47
Aplicable dende: 16/11/2022

Artigo 1.º Fundamento e natureza

En uso da facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto no artigo 15 a 19 do RDL 2/2004, este concello establece a taxa pola tramitación de licenzas de apertura de establecementos e pola realización de actividades de control nos supostos nos que a esixencia de licenza fose substituída pola presentación de declaración responsable ou comunicación previa, que se rexerá pola presente ordenanza.

Artigo 2.º Feito impoñible

Constitúe o feito impoñible desta taxa o desenvolvemento da actividade municipal, técnica e administrativa de control necesaria para a tramitación da licenza de apertura de locais ou establecementos ou das concretas actividades de control a realizar nos supostos nos que a esixencia de licenza substitúase pola presentación de declaración responsable ou comunicación previa, calquera que sexa a actividade que nelas realícese. Para os efectos desta taxa, considérase como apertura:

1.- A instalación por primeira vez dun establecemento ou actividade industrial, comercial, profesional ou de servizos.

2.- A ampliación de superficie de establecementos con licenza de apertura.

3.- A ampliación de actividade en establecementos con licenza de apertura.

4.- A ampliación de actividade con ampliación de superficie en establecementos con licenza de apertura.

5.- Cambio de titular nas actividades nas que xa se realizou a preceptiva declaración responsable, tendo tal consideración a posta en coñecemento da administración do devandito cambio por persoa distinta, que seguirá exercéndoa sempre que, tanto a propia actividade como o establecemento onde se desenvolver e as súas instalacións, non sufrisen modificacións respecto da desenvolvida polo anterior responsable e conforme á súa declaración, salvo as que expresamente se impoñan por precepto legal. Enténdese por establecemento para os efectos desta taxa toda edificación, instalación ou recinto cuberto ou ao aire libre, estea ou non aberto ao público ou como complemento ou accesorio doutro establecemento ou actividade principal,destinado habitual ou temporalmente ao exercicio de actividades por conta propia.

Artigo 3.º Base impoñible e cota tributaria

A base e a cota tributaria determinarase de acordo coa tarifa seguinte:

3.1.Tarifa xeral: será o resultado de aplicar unha contía fixa, segundo o tipo de actividade incrementada por un coeficiente segundo o número de metros cadrados do local onde se desenvolve a actividade:

TIPO DE ACTIVIDADE

FIXO

COEFICIENTE

AIA ata 50 m2

592,27 €

1

AIA de 51 m2 a 100 m2

592,27 €

1,2

AIA de 101 m2 a 250 m2

592,27 €

1,6

AIA de 251 m2 a 500 m2

612,41 €

1,8

AIA de máis de 501 m2

612,41 €

2

RPYE ata 50 m2

484,83 €

1

RPYE de 51 m2 a 100 m2

484,83 €

1,2

RPYE de 101 m2 a 250 m2

484,83 €

1,6

RPYE de 251 m2 a 500 m2

501,31 €

1,8

RPYE de máis de 501 m2

501,31 €

2

INOCUAS ata 50m2

247,80 €

1

INOCUAS de 51 m2 a 100 m2

247,80 €

1,2

INOCUAS de 101 m2 a 250 m2

247,80 €

1,6

INOCUAS de 251 m2 a 500 m2

256,23 €

1,8

INOCUAS de máis de 501 m2

256,23 €

2

Nota:

AIA: Avaliación da incidencia ambiental

RPYE: Regulamento de policías e espectáculos

3.2 Tarifa concreta:

Bancos, caixas e calquera outra entidade financeira 14.760,85 € Farmacias 3.657,76 €

3.3 Transmisións de licenzas: 105,84 €

Artigo 4.º Bonificacións.

As actividades ata 250 m2 serán bonificadas co 90% sobre a tarifa xeral.

A transmisión de licencias serán bonificadas co 90% sobre a tarifa de transmisións.

Artigo 5.º Exencións

Quedan exentos desta taxa os autónomos e empresas que soliciten licenza de apertura ou verificación “a posteriori” de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a ampliación dun establecemento empresarial xa existente sempre que conleve a creación de novos postos de traballo, cando o seu código CNAE corresponda a algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4.0 ou da Ris3.

Quedan exentos desta taxa os autónomos e as microempresas que soliciten licenza de apertura ou verificación “a posteriori” de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a ampliación dun establecemento empresarial ata o 31 de decembro de 2020, debido á Pandemia do Covid-19.

Artigo 6.º Devindicación

1.- A obriga de contribuír nacerá no momento de se iniciar a actividade municipal que constitúe o feito impoñible. A estes efectos, entenderase iniciada a devandita actividade:

a) Nos casos suxeitos a licenza municipal, na data de presentación da solicitude, de se presentar a mesma, ou ben, no caso de se iniciar a actividade sen a previa presentación da solicitude, na data de se iniciar a actividade administrativa municipal para determinar se o establecemento reúne as condicións esixibles pola normativa vixente que lle resulte de aplicación.

b) Nos supostos suxeitos a mera comunicación previa ou declaración responsable, no momento no que se inicien os labores de comprobación administrativa para determinar se o establecemento cumpre ou non os requisitos esixidos pola normativa vixente que lle resulte de aplicación, entendéndose que tales labores se teñen iniciado cando se emita o informe técnico ou a acta de comprobación da verificación do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa sectorial que resulte de aplicación.

2.- A denegación da licenza nos supostos nos que sexa esixible non afectará á obriga de contribuír, dado que o feito impoñible se ten realizado igualmente. Do mesmo xeito, nos supostos sometidos a comunicación previa ou declaración responsable, o feito de que, realizada a preceptiva comprobación administrativa, se deba ordenar o peche da actividade, a obriga de contribuír existirá igualmente, por se ter realizado o feito impoñible.

3.- Os suxeitos pasivos ingresarán mediante autoliquidación o importe das taxas que correspondan segundo o disposto no artigo 3 da presente ordenanza.

Artigo 7º Declaración

As persoas interesadas presentarán previamente no Rexistro Xeral a oportuna solicitude ou comunicación previa, con especificación da actividade ou actividades a desenvolver no local, achegando a documentación esixida polas disposicións vixentes, así como xustificante do pago da taxa correspondente.

Disposición Final

A presente Ordenanza, foi aprobada con data vinte de decembro de 2001 e comezará a rexer con efectos do día 1 de xaneiro de 2002 e producirá efectos en tanto non se acorde a súa modificación ou derogación.