Boqueixón - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO ABASTECEMENTO DE AUGA

Publicación provisional: 20/12/2003 BOP Nº: 291
Publicación definitiva: 20/12/2003 BOP Nº: 291
Aplicable dende: 01/01/2015

Artigo 1. Fundamento e réxime.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución de 1978 e polo artigo 106 da lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases do réxime local e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 19 da lei 39/1988 de 28 de decembro regulador das facendas locais, este concello establece a taxa polo subministro de augas que se rexerá pola presente ordenanza fiscal que atende ó previsto no artigo 58 da citada lei 39/1988.

Artigo 2. Feito impoñible.

Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo da distribución de auga potable a domicilio, ou enganche de liñas á rede xeral e a colocación e utilización de contadores.

Artigo 3. Suxeitos pasivos.-

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades ás que se refire o artigo 33 da lei xeral tributaria, que soliciten ou resulten beneficiados polos servizos a que se refire esta ordenanza.

Artigo 4. Responsables.-

Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas ou xurídicas que son causantes ou colaboran na realización dunha infracción tributaria, así como os co partícipes ou co titulares das entidades recollidas no artigo 33 da lei xeral tributaria.

Serán responsables subsidiarios os administradores ou liquidadores de quebras concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinale o artigo 40 da lei xeral tributaria

Artigo 5. Base impoñible e cota tributaria .-

A base impoñible estará constituída por:

As acometidas á rede xeral : o feito da conexión á rede por cada local comercial e vivenda individual e industrial.

No subministro ou distribución de augas: os metros cúbicos de auga consumida no inmoble onde estea instalado o servizo.

A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada nos seguintes tarifas:

A) TARIFAS DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO

ABOADOS DOMÉSTICOS

ANO 2.014

ANO 2.015

TARIFA SERVIZO

E y D

TARIFA SERVIZO

E y D

Canon Concello

€/ab.mes

€/ab.mes

€/ab.mes

€/ab.mes

€/ab.mes

COTA FIXA

4,840

3,782

4,845

3,786

1,059

CONSUMO

€/m³

€/m³

€/m³

€/m³

€/m³

1º Bloque

0 a 10 m³/ab.mes

0,350

0,274

0,350

0,274

0,076

2º Bloque

máis de 10 a 20 m³/ab.mes

0,436

0,340

0,436

0,340

0,096

3º Bloque

máis de 20 a 40 m³/ab.mes

1,319

1,031

1,320

1,032

0,288

Excesos

máis de 40 m³/ab.mes

1,404

1,097

1,405

1,098

0,307

ABOADOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E OBRAS

ANO 2.014

ANO 2.015

TARIFA SERVIZO

E y D

TARIFA SERVIZO

E y D

Canon Concello

€/ab.mes

€/ab.mes

€/ab.mes

€/ab.mes

€/ab.mes

COTA FIXA

6,469

5,054

6,475

5,059

1,416

CONSUMO

€/m³

€/m³

€/m³

€/m³

€/m³

Por cada m³ consumido

0,744

0,581

0,745

0,582

0,163

GANDERÍAS:

Terá un desconto do 50% sobre as cotas de industrial e comercial.

ANO 2.014

0,10%

ANO 2.015

2.- ALTAS DE CONTRATO

- Por vivenda

54,81

€/ud

54,86

€/ud

- Por local comercial

109,62

€/ud

109,73

€/ud

- Por planta baixa sen dividir

O importe obterase de multiplicar polo nºde vivendas que corresponde por planta.

109,73

€/ud

Industrias situadas fora do Polígono Industrial

- Hasta 2 obreiros

109,62

€/ud

109,73

€/ud

- Más de 2 hasta 20 obreiros

328,87

€/ud

329,20

€/ud

- Más de 20 hasta 50 obreiros

548,12

€/ud

548,67

€/ud

- Más de 50 obreiros

1.096,24

€/ud

1.097,34

€/ud

Naves industriais situadas nos Polígonos Industriais

- Hasta 500 m²

548,12

€/ud

548,67

€/ud

- Más de 500 m² hasta 2.000 m²

1.096,24

€/ud

1.097,34

€/ud

- Más de 2.000 m²

1.644,36

€/ud

1.646,00

€/ud

Promotores de 2 ou máis vivendas unifamiliares (*)

562,92

€/ud

563,48

€/ud

Promotores de vivendas colectivas (edificios colectivos)

562,92

€/ud

563,48

€/ud

(*)O aboamento da taxa efectuarase pola empresa promotora da edificación e será por cada vivenda no caso de promoción de vivendas unifamiliares e por cada vivenda no caso de promoción de vivendas colectivas.

ANO 2.014

0,10%

ANO 2.015

3.-COTA POR CONSERVACIÓN DE CONTADORES E ACOMETIDAS

Cota

0,769

€/ud

0,770

€/ud

4.-XESTIÓN DE COBRO A IMPAGADOS

Cobro ós aboados morosos dos gastos ocasionados pola comunicación dos recibos pendentes de pagamento

4,390

€/ud

4,394

€/ud

5.-DESPRECINTADO DE CONTADOR

Por desprecintado do contador

18,110

€/ud

18,128

€/ud

6.-CONEXIÓN Á REDE DE ABASTECEMENTO E PRECINTADO DE RACORES

Por conexión á rede e precintado dos racores de contadores non colocados polo persoal do servizo.

20,120

€/ud

20,140

€/ud

B) PREZO DE ACOMETIDAS E CONTADORES DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO

1.- Prezo de acometidas do servizo de abastecemento

Faise o cálculo con base á acometida normal de 5 m. de lonxitude máxima ( 1 a 5 m.)

MATERIAIS

- Ud. de collarín de toma

- Ud. de enlaces

- Tubaxe de P.E.B.D. : 1 a 5 m.

- Ud. de chave de paso

- Tapa de fundición de 15 x 25 cm.

OBRA CIVIL

- Ud. de arqueta para colocación de tapa de 15 x 25

- 1 a 5 m.l. de gabia (apertura, peche e reposición de pavimento)

Fanse prezos diferentes dependendo do diámetro da acometida e do tipo de reposición a realizar na gabia

Ø Acometida

Terra (A)

Asfalto (B)

Baldosa-beirarrúa (C)

¿"

376,43

422,37

461,69

1"

399,98

454,05

481,83

1¿"-1¿"

440,14

490,24

537,50

2"

485,04

532,82

582,45

Incremento do prezo da acometida para lonxitudes superiores a 5 m.

Acometidas de más de 5 m.

¿"

1"

1¿" - 1¿"

2"

(A) incremento Eur. por m.

9,95

11,64

16,55

27,88

(B) incremento Eur. por m.

18,35

23,61

28,50

39,35

(C) incremento Eur. por m.

26,25

28,00

32,88

43,51

2.-PREZO DE INSTALACIÓN DO CONTADOR

2.1.-Instalación do contador de 15 / 20 mm. en batería de contadores ou similar

- Contador

- Válvula antiretorno

- Pezas de conexión

Prezo contador instalado

- Contador de

15 mm.

79,68

€/ud

79,76

€/ud

- Contador de

20 mm.

100,06

€/ud

100,16

€/ud

2.2.-Contadores de diámetro superior a 20 mm.

Farase presuposto para cada caso.

2.3.-Tarifas de contadores (sen colocación)

TARIFA DE CONTADORES

(sen colocación)

Ø15 mm.

58,84

Eur/ud

Ø20 mm.

79,24

Eur/ud

Ø25 mm.

129,00

Eur/ud

Ø30 mm.

180,34

Eur/ud

Ø40 mm.

279,48

Eur/ud

Ø50 mm.

610,82

Eur/ud

Ø65 mm.

757,25

Eur/ud

NOTA :

A estes prezos aplicaráselle ó IVE vixente

Artigo 6. Devengo.

Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír no momento de prestarse o servizo previa a correspondente solicitude ou dende que se utilice este sen ter obtida a previa licenza , debendo depositarse previamente o pagamento correspondente ó enganche.

A obriga do pagamento da taxa establécese da forma seguinte:

Taxa de conexión, antes de efectuarse a conexión e entenderase como taxa única e definitiva.

Taxa por consumo dende o momento no que se inicie a prestación do servizo e a súa facturación e cobramento , efectuarase con periodicidade trimestral.

O prezo de dita taxa efectuarase no momento da presentación, ó obrigado a realizalo, da correspondente factura. O non pagamento de tres facturacións consecutivas será motivo suficiente para corta-lo subministro de auga ó obrigado moroso.

Artigo 7. Exencións e bonificacións.

De conformidade co disposto no artigo 9 da lei 39/1988 do 28 de decembro, non se recoñece beneficio tributario algún, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os expresamente previstos en normas con rango de lei.

Artigo 8. Reducións.

Ó abeiro do establecido no artigo 24.4 da lei 39/1988, establécese unha redución do 50% da tarifa polo consumo destinado ás explotacións agrícolas.

Artigo 9. Infraccións e Sancións.

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así coma das sancións que ós mesmos correspondan en cada caso, estarase ó disposto no artigo 77 e seguintes da lei xeral tributaria.

Disposicións

Disposición Adicional Primeira. Declaración de alta

Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracións de alta no censo ou no padrón da taxa e producirá efectos tributarios no mesmo momento de presentarse a declaración, podendo prorratearse, no seu caso, por meses.

Disposición Adicional Segunda. Declaración de baixa.

Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte formularán as declaracións de baixa no censo ou padrón da taxa e surtir efecto no período natural seguinte ó da presentación da mesma podendo, no seu caso, prorratearse por meses.

Disposición Final.

A presente modificación da ordenanza fiscal, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2015, mantendo a súa vixencia ata a súa modificación ou derrogación expresa.