Tordoia - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras

Publicación provisional: 29/03/2003 BOP Nº: 73
Publicación definitiva: 29/03/2003 BOP Nº: 73
Aplicable dende: 28/04/2021

Artigo 1º.- Fundamento e réxime

1.- No uso das potestades conferidas pola Constitución, polo artigo 106 da Lei 7/1985, de bases de réxime local, e de acordó co previsto no artigo 60.2 da Lei 39/88, reguladora das facendas locais, este Concello establece o imposto sobre construcción, instalación e obras. 2.- Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 101 e 104 da Lei 39/88, reguladora das facendas locais, pola disposicións que a desenvolvan e polo disposto na presente ordenanza fiscal.

Artigo 2º.- Feito impoñible

1.- Constitúe o feito impoñible deste imposto a realización, dentro do término municipal, de calquera construcción, instalación ou obra para a que se esixa a obtención da correspondente licenza de obras ou urbanísitica, obtivérase a mesma ou non, sempre que a súa expedición lle corresponda ó Concello de Tordoia. 2.- As construccións, instalacións e obras ás que se refire o apartado anterior poderán consistir, entre outras actuacións, en: a) Movemento de terras b) Obras de construcción de edificacións e instalacións de toda clase de nova planta c) Obras de demolición d) Obras nos edificios, tanto as que modifiquen o seu interior como o seu exterior e) Aliñacións e rasantes f) Obras de fontanería e sumidoiros g) Obras de cemiterios h) Calquera outra construcción, instalación ou obra que requira licencia urbanística segundo a normativa legal e regulamentaria vixente.

Artigo 3º.- Suxeitos pasivos.

1.- Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, e donos da construcción, instalación, que sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. A estes efectos serán a consideración de dono da construcción, instalación ou obra quen soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización. 2.- Teñen a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte os que soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construccións, instalación, ou obras.

Artigo 4.º.–Exencións e bonificacións

As previstas na Lei ou tratados.

1.–Establécese unha bonificación de ata o 95% para as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración, regulada no artigo 103.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte xeito:

– 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo no termo municipal de Tordoia.

– 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo no termo municipal de Tordoia.

– 50% pola creación de ata 10 postos de traballo no termo municipal de Tordoia.

A porcentaxe de bonificación aplicable, no suposto en que a construción, instalación ou obra se ubique nos Polígonos de Tordoia, será:

– 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo no termo municipal de Tordoia.

– 90% pola creación de máis de 15 postos de traballo no termo municipal de Tordoia.

– 80% pola creación de ata 15 postos de traballo. no termo municipal de Tordoia.

– 70% pola creación de ata 10 novos postos de traballo no termo municipal de Tordoia.

– 60% pola creación de ata 5 novos postos de traballo no termo municipal de Tordoia.

Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquelas construcións, instalacións ou obras destinadas á implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aquelas outras que consistan nunha ampliación das instalacións sempre e cando impliquen creación de emprego.

Corresponderá a declaración de especial interese ao Pleno da Corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, polo voto favorable da maioría simple.

Á presente bonificación resúltanlle de aplicación as seguintes normas:

a) Non se entenderá que concurre o requisito de nova actividade:

 Cando a actividade económica fose realizada anteriormente por outras persoas ou entidades relacionadas no sentido do artigo 18 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, reguladora do Imposto sobre sociedades e transmitida, por calquera título xurídico, á entidade de nova creación.

 Cando a actividade económica fose realizada, durante o ano anterior á constitución da entidade, por unha persoa física que ostente unha participación, directa ou indirecta, no capital ou nos fondos propios da entidade de nova creación superior ao 50 por cento.

 Non terán a consideración de entidades de nova creación aquelas que formen parte dun grupo nos termos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio.

 Non se entenderá nova actividade cando no mesmo local para o que se solicita a bonificación se viñera desenvolvendo calquera outra actividade, polo mesmo titular, baixo outro epígrafe do Imposto sobre actividades económicas.

b) Entenderase por ampliación das instalacións, a apertura dun novo centro de traballo, sempre e cando se manteña a apertura dos centros nos que xa viña desenvolvendo habitualmente a actividade.

c) No momento de solicitude da bonificación, achegarase memoria explicativa da iniciativa económica proxectada, pormenorizando aqueles aspectos relacionados coa creación de novos postos de traballo. A bonificación que neste momento se acorde terá carácter de provisional.

O emprego compremetido deberá manterse, cando menos, un período de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditado por este ante os servizos tributarios do Concello dentro dos primeiros quince días de cada exercicio. O non cumprimento deste requisito dará lugar o inicio do correspodente expediente de reintegro.

A solicitude deberá realizarse unha vez concedida a correspondente licencia de obra e dentro do prazo previsto para a presentación da correspondente autoliquidación do imposto.

Presentada a solicitude en prazo, o suxeito pasivo poderá practicar autoliquidación do imposto aplicando a bonificación solicitada de forma provisional e condicionada á obtención da correspondente declaración plenaria de “interese ou utilidade municipal”.

2.–Gozarán dunha bonificación do 50% da cota do Imposto as construcións, instalacións ou obras referentes a vivendas de protección oficial. Os solicitantes achegarán, xunto coa autoliquidación do Imposto, a correspondente cédula de cualificación de protección oficial e aplicarán directamente a bonificación, sen prexuízo da comprobación administrativa posterior.

Artigo 5º.- Base impoñible.

A base impoñible deste imposto estará constituída polo custo real e efectivo da construcción, instalación, obra ou demolición. O custo real coincide co presuposto de execución material da obra, quedando excluídos, polo tanto, os gastos xerais, o beneficio industrial e empresarial, os honorarios de redacción do proxecto, o imposto sobre o valor engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais. No presuposto de execución material tampouco se inclúen as taxas, prezos públicos e demais prestacions patrimoniais de carácter local relacionadas coas devanditas construccións, instalación, obras ou demolicións.

1.–A base impoñible deste imposto está constituída polo custo real e efectivo de construcción, instalación, obra ou demolición, non obstante prevalecerán os prezos publicados na Base de Datos da Construcción de Galicia.

2.–A cota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.

3.–O tipo de gravame aplicable será o 2%.

4.–A obriga de pagar o imposto xurde no momento de incia-la construcción, instalación, obra ou demolición aínda cando non se tivese a correspondente licenza.

5.–A tarifa mínima do imposto será de 60 €.

 Regras para a determinación da base impoñible para a aplicación do imposto sobre construccións, instalacións e obras

1. De presentarse proxecto visado polo Colexio Oficial correspondente, a base impoñible será o importe total do presuposto de execución da construcción, instalación, obra ou demolición especificado no proxecto.

2. No caso de que non se presente proxecto visado, ou se este resultase manifestamente infravalorado ó xuízo dos técnicos municipais, prevalecerán os prezos publicados na Base de Datos da Construcción de Galicia.

Artigo 6º.- Percepción do imposto

O imposto percibirase no momento de comeza-la construcción, instalación ou obra, aínda que non se obtivese a correspondente licenza.

Artigo 7º.- Xestión

1.- Cando se conceda a licenza preceptiva ou cando se inicie a construcción, instalación ou obra non tendo solicitado, concedido ou denegado aínda a dita licenza preceptiva prácticarase a correspondente liquidación provisional, determinándose a base impoñible en función do presuposto presentado polos interesados, sempre que o colexio oficial correspondente ó visase. Noutro caso, a base impoñible determinarana os técnicos municipais, de acordo co custo estimado do proxecto. A liquidación provisional deberáselle notificar de inmediato ó suxeito pasivo nos termos establecidos no artigo 124.1 da Lei xeral tributaria. 2.- Á vista das construccións, instalacións ou obras realizadas e do custo real e efectivo das mesmas, o Concello previa a oportuna comprobación administrativa, modificará de se-lo caso, a base impoñible e practicará a correspondente liquidación definitiva, esixíndolle ou, de se-lo caso, devolvéndolle ó suxeito pasivo a cota diferencial que corresponda.

Artigo 8º.- Inspección e recadación

A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións dictadas para o seu desenvolvemento.

Artigo 9º.- Infraccións e sancións

En todo o relativa á cualificación das infraccións tributarias, así como ás sancións que lles correspondan en cada caso estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

Disposición final

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación na sesión que tivo lugar o 24 de setembro de 2015, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2016, continuando en tanto non se acorde a súa modificación ou derogación expresa.