Muros - Ordenanza reguladora do prezo público polo servizo de subministración de auga corrente. Mancomunidade de augas Muros e Carnota.

Publicación provisional: 07/06/1996 BOP Nº: 00
Publicación definitiva: 07/06/1996 BOP Nº: 00
Aplicable dende: 18/12/2012

Artigo 1.- Feito imponible.

Constitúe o feito imponible ou presuposto de aplicación do prezo público que regula esta ordenanza a prestación do servicio de suministración de auga corrente pola "Mancomunidade de auga dos concellos de Carnota e Muros.

Artigo 2.- Suxeito pasivo ou obrigado ó pagamento.

1. Están obrigados ó pagamento do prezo público as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei 230/1963, de 28 de decembro, xeral tributaria (en diante, LXT), seguintes:

            a) Cando se trate da conexión á rede de suministración, o dono, usufructuario ou titular do dominio útil do inmoble.

            b) Cando se trate da recepción do servicio, os ocupantes ou usuarios do inmoble beneficiario del, calquera que sexa o seu título (donos, usufructuarios, arrendatarios ou precaristas).

            2. En calquera caso, o dono da vivenda ou local terá a natureza de substituto do ocupante ou usuario na obrigación do pagamento e poderá, se é o caso, repercuti-las cotas que satisfaga sobre os beneficiarios do servicio.

Artigo 3.- Responsables.

1. Responderán solidariamente da obrigación de pagamento do prezo público, as persoas físicas e xurídicas as que se refiren os artigos 38.1 e 39 da LXT.

2. Serán responsables subsidiarios do pagamento os administradores das sociedades e os síndicos, interventores e liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades nos supostos que prevé o artigo 40 de LXT.

Artigo 4.- Cota.

1. A cota correspondente á licencia ou autorización de conexión á rede de suministración de auga consistirá nunha cantidade fixa de 12.000 ptas., que se aboará unha soa vez.

2. A cota correspondente á prestación do servicio de suministración de auga corrente determinarase en función do volume de auga consumido, de conformidade co seguinte cadro de tarifas:       

a) 0,406 €/m3 por trimestre. Esta cantidade ten o caractrer de facturación mínima esixible.

b) 0,733 € /m3 pola auga consumida que supere o minimo citado no apartado anterior.

Artigo 5.- Nacemento da obrigación.

A obrigación de pagamento do prezo público xorde:

            a) No caso do apartado 1 do artigo anterior, na data de presentación da solicitude de licencia de conexión á rede.

            b) No caso do apartado 2 do artigo anterior, desque se realice a conexión á rede de suministración.

 

Artigo 6.- Declaración, liquidación e ingreso.

1. Os donos das vivendas e locais que se beneficien do servicio están obrigados a declararen as altas e baixas no censo de usuarios no prazo dun mes desque se produza a variación na titularidade ou na ocupación do inmoble. A declaración producirá efecto a partir da primeira liquidación que se realice despois da súa presentación.

2. A inscrición inicial no censo realizarase de oficio trala concesión da licencia de conexión.

3. As cotas do prezo público de suministración de auga corrente liquidaranse:

            a) Cando se trate da conexión á rede de suministración, ó solicita-la licencia ou autorización municipal.

            b) Nos outros casos, con periodicidade trimestral."


TARIFAS

A Xunta da Mancomunidade de Auga dos Concellos de Carnota e Muros na xuntanza do 19 de decembro de 2011, acordou aprobar as tarifas do abastecemento de auga potable correspondente ao 2012. O dito acordo exponse ao público durante o prazo de un mes no BOP para os efectos de reclamacións e alegacións, transcorrido o cal sen que as houbera considerarase aprobado con carácter definitivo sen necesidade de adoptar ningún acordo.

Ano 2011

(+3,0%)

Ano 2012

DOMÉSTICO

Mínimo: 45 m³/abon. trim.

0,410 Eur/m³

0,422 Eur/m³

Excesos: 0,740 Eur/m³

0,762 Eur/m³

0,762 Eur/m³

COMERCIAL

Mínimo: 45 m³/ abon. trim.

0,410 Eur/m³

0,422 Eur/m³

Excesos: 0,740 Eur/m³

0,762 Eur/m³

0,762 Eur/m³

INDUSTRIAL E OBRAS

Mínimo: 45 m³/ abon. trim.

0,410 Eur/m³

0,422 Eur/m³

Excesos: 0,740 Eur/m³

0,762 Eur/m³

0,762 Eur/m³

2.-XESTIÓN DE COBRO A IMPAGADOS

Cobro aos abonados morosos dos gastos ocasionados pola comunicación dos recibos pendentes de pago

3,90 Eur/ud.

4,02 Eur/ud.

3.-DESPRECINTADO DE CONTADOR

Polo desprecintado de contador

17,16 Eur/ud.

17,67 Eur/ud.

4.-CONEXIÓN Á REDE DE ABASTECEMENTO E PRECINTADO DE RACORES

Por conexión á rede e precintado dos racores de contadores non colocados polo persoal do servizo

17,16 Eur/ud.

17,67 Eur/ud.

NOTA: todos os prezos veranse gravados co I.V.E. correspondente.

MANCOMUNIDADE MUROS - CARNOTA

PREZOS DE ACOMETIDAS E CONTADORES

ANO 2012

1.- Acometidas

Realízase o cálculo en base á acometida normal de 5,00 m de lonxitude máxima (1 a 5 m)

1.1.- MATERIAIS

- Collarín de toma

- Enlaces

- Tubería de P.E.: 1 a 5 m

- Chave de paso

- Arquetilla de fundición de 15 x 25

1.2.- OBRA CIVIL

- Arqueta para colocación de tapa de 15 x 25

- Lonxitude de gabia: máximo 5 m (apertura, peche e reposición de pavimento).

Fanse prezos diferentes dependendo do diámetro da acometida e do tipo de reposición a realizar na gabia.

Ø Acometida

Terra (A)

Asfalto (B)

Baldosa-beirarrúa (C)

¿"

188,62

242,78

289,12

1"

205,23

259,01

304,80

1¿"-1¿"

246,89

301,23

347,01

2"

293,81

347,01

393,38

Incremento no prezo da acometida para lonxitudes superiores a 5 m.

Acometidas de máis de 5 m

¿"

1"

¿"-1¿"

2"

(A) incremento Eur. por m.

9,20

10,79

15,38

25,81

(B) incremento Eur. por m.

20,28

21,88

26,46

36,88

(C) incremento Eur. por m.

24,39

25,89

30,50

40,92

2.- Contadores

2.1.- CONTADOR DE 15 MM.

- Instalación en batería de contadores ou similar

- Contador de 15 mm.

- Válvula antiretorno

- Pezas de conexión

TOTAL 74,85 Eur/ud. 77,10 Eur/ud.

2.2.- CONTADOR DIÁMETRO SUPERIOR A 15 MM.

Farase un presuposto para cada caso.

2.3.- TARIFA DE CONTADORES (sen colocación)

TARIFA DE CONTADORES

(sin colocación)

Ø15 mm.

55,65

Eur/ud

Ø20 mm.

77,32

Eur/ud

Ø25 mm.

125,93

Eur/ud

Ø30 mm.

176,04

Eur/ud

Ø40 mm.

272,86

Eur/ud

Ø50 mm.

596,27

Eur/ud

Ø65 mm.

739,18

Eur/ud

NOTA: todos os prezos veranse gravados co I.V.E. correspondente.

A XUNTA DA MANCOMUNIDADE DE AUGAS DE CARNOTA E MUROS celebrada o día 28 Novembro do 2012 aprobou provisionalmente a modificación dos tipos impositivos vixentes desta Ordenanza Fiscal:

- Actualización do 2,7 % de incremento para o 2013 das tarifas vixentes , de acordo co I.P.C. interanual.

DOMESTICO

Mínimo 45 m3/tri.

0,433 €/m3

Exceso

0,783

COMERCIAL

Mínimo 45 m3/tri.

0,433 €/m3

Exceso

0,783

INDUSTRIAL / OBRAS

Mínimo 45 m3/tri.

0,433 €/m3

Exceso

0,783