Outes - Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de actividades culturais e deportivas

Publicación provisional: 13/02/2002 BOP Nº: 36
Publicación definitiva: 13/02/2002 BOP Nº: 36
Aplicable dende: 14/03/2017

Artigo 1.–Fundamento e natureza.

Consonte os artigos 41 a 47 e 127 da Lei reguladora de facendas locais (texto refundido aprobado polo Rdl 2/2004, do 5 de marzo –en diante, LRFL), este Concello establece o prezo público pola realización de actividades culturais e deportivas.

Artigo 2.–Concepto.

O prezo público constitúe unha prestación patrimonial de carácter público que satisfarán os usuarios que voluntariamente soliciten participar nas activivades culturais e deportivas promovidas pola Corporación.

Artigo 3.–Obrigados ao pago.

Están obrigados ao pago do prezo público as persoas físicas ou xurídicas (entidades, clubes, federacións, etc.) que soliciten a participación nas anteditas actividades.

Artigo 4.º.–Importe dos prezos públicos.

Tarifas das actividades programadas

ACTIVIDADE

IMPORTE MENSUAL POR USUARIO

Bailes de salón

12,00 €

Baile rexional

6,00 €

Pintura

12,00 €

Manualidades

6,00 €

Corte e confección

6,00 €

Informática

6,00 €

Solfeo

6,00 €

Gaita e percusión

6,00 €

Pandeireta e canto

6,00 €

Acordeón

6,00 €

Zanfoña

6,00 €

Fútbol

6,00 €

Fútbol-sala

6,00 €

Ping-pong

6,00 €

Badminton

6,00 €

Patinaxe

6,00 €

Baloncesto

6,00 €

Piragüismo

6,00 €

Predeporte e xogos infantís

6,00 €

Vela

40,00 € (total da actividade)

Monitor de tempo libre

280,00 € (total da actividade)

Campamento urbano

60,00 €

Excursións fóra do municipio do campamento urbano

10,00 €

Ximnasia global alternativa

10,00 €

Ortofonía e dicción

30,00 €

a) As persoas que participen simultáneamente en dúas actividades das recollidas na táboa anterior gozarán dunha redución dun 50% no prezo da que teña un prezo mensual inferior. As que participen simultáneamente en tres ou mais actividades terán unha redución do 50% en cada unha delas.

Establécese unha bonificación do 100% na tarifa do campamento urbano para os participantes que sexan vecinos de Outes. Esta bonificación non é aplicable á tarifa polas excursións que se realicen fóra do termo municipal e se organicen no marco do antedito campamento.

b) A obrigación de pagamento nacerá o día primeiro de cada mes, ou cando solicite a alta na actividade o usuario, sen que as cotas mensuais sexan prorrateables por periodos inferiores ao mes . Se o usuario solicita a baixa antes do día 10 de cada mes, non xurdirá a obriga de pagamento de dito mes.

c) En ningún caso as tarifas serán prorrateables por períodos inferiores ao mes.

d) O pagamento realizarase con periodicidade trimestral, unha vez vencido cada trimestre natural. O prazo de pago abranguerá o mes seguinte ao de cada trimestre.

e) Os prezos polas excursións organizadas no campamento urbano esixiranse en réxime de depósito previo que se realizará, mediante autoliquidación, cando se solicite a prestación do servizo e, en todo caso, antes do seu comezo.

Tarifas da Escola de música

ÁREA

IMPORTE MENSUAL POR USUARIO

Música activa

20,00 €

Linguaxe musical

20,00 €

Formación instrumental (cada instrumento considerarase unha área)

20,00 €

Harmonía e composición

20,00 €

a) As persoas que participen simultáneamente en dúas ou mais áreas das recollidas na táboa anterior gozarán dunha redución dun 50% no prezo da segunda e seguintes areas nas que se incriban. Cando se inscriban dúas ou mais persoas que sexan irmáns, o segundo e sucesivos irmáns gozarán dunha redución do 50% nas áreas nas que se inscriban.”

b) A obriga de pagamento xurdirá o día primeiro de cada mes, ou cando solicite a alta na actividade o usuario, sen que as cuotas mensuais sexan prorrateables por periodos inferiores ao mes. Se o usuario solicita a baixa antes do día 10 de cada mes, non xurdirá a obriga de pagamento de dito mes.

c) En ningún caso as tarifas serán prorrateables por períodos inferiores ao mes.

d) O pagamento realizarase con periodicidade mensual. O prazo de pago abranguerá o mes seguinte.”

Entrada en vigor

Este acordo entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.